Află care sunt drepturile tale

În calitate de părinte al unui copil sau adult special, e nevoie să citești măcar o dată legislația relevantă din domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități. Așa vei evita să te lași la mâna autorităților și să știi exact ce drepturi ai.

Cunoașterea înseamnă putere, iar părinții au nevoie de cât mai multe informații pentru a putea lupta pentru copiii lor. Legislația în domeniu se schimbă de la un an la altul, însă am încercat să sintetizăm aici cele mai importante acte legislative pe care e recomandat să le cunoașteți.

Legislație relevantă

Legislație relevantă

   Cadru legislativ UTIL:

 1. Ordinul Nr.1985/1305/5805 din 23/11/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale emis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii SI Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1019 din 19/12/2016
 2. Ordinului Ministerului Educatiei Nationale 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare
 3. Legea Nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului emisa de Parlamentul României, Republicata  in Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 05/03/2014
 4. Ordinul 5574/2011 privind Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din 07.10.2011 emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului si publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 785 din 04/11/2011
 5. Legea educaţiei naţionale 1/2011
 6. Hotărârea 904 din 15/10/2014 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 21/10/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 7. G. 1175/2005 privind adoptarea Strategiei naționale de protecție și integrare a persoanelor cu dizabilități
 8. Hotararea Guvernului Nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu CES scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I Nr. 654/09/08/2017
 9. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- actualizata si republicata cu modificarile ulterioare
 10. Legea Nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 11. Legea Nr.227/2015 privind Codul Fiscal
 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 13. Codului Muncii
 14. Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 15. Ordinul Nr.3480/2018 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I Nr.358/25.04.2018
 16. Criteriul general de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 07.10.2011 din Ordinul 3470/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 16/03/2012
 17. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
 19. Legea Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 20. Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi/21 ianuarie 2016
 21. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. Legea 197/1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 23. Legea nr. 180 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
 24. Legea 221 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007
 25. LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (actualizată)
 26. Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016privind aprobarea OUG nr. 20/2016pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 27. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 28. ORDIN 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi*);
 29. Ordin al Ministrului Sănătății privind Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată
 30. ORDIN 25 din  9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi
 31. ORDIN 62 din 23 aprilie 2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia
 32. OUG nr. 69/2018 din 17 iulie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 33. ORDIN Nr. 124/205 din 21 februarie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;
 34. ORDIN 138/27 ianuarie 2016 pentru modificarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013;
 35. ORDIN 157/7 februarie 2017 pentru modificarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013
 36. ORDIN 189 din 12 februarie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – Revizuire NP 051/2000″*);
 37. ORDIN 319 din  2 octombrie 2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 38. ORDIN 399 din 27 februarie 2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 39. Ordinul nr. 762 din 31/08/2007privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti și se aplica masurile de protectie speciala a acestora
 40. ORDIN Nr. 874/554/26 aprilie 2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;
 41. Ordinul nr. 707/538/2014privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalitatii de sanse și al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea în grad de handicap
 42. ORDIN 590 din 12 noiembrie 2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 43. ORDIN 623/2 mai 2017 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora
 44. ORDIN 1372 din 29 septembrie 2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate
 45. ORDIN 1645 din 30 noiembrie 2010 pentru aprobarea modului de organizare şi funcţionare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
 46. ORDIN Nr. 1887/2016 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora
 47. ORDIN 2272 din 30 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 48. ORDIN 2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
 49. Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea și functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap aprobata cu modificări și completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completarile ulterioare
 50. OUG nr. 51 din 30 iunie 2017pentru modificarea și completarea unor acte normative
 51. nr. 50/2015privind organizarea, functionarea și atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015
 52. nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017;
 53. nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016;
 54. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2016-2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 55. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
 56. Nr. 798/2016 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi “Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”
 57. Nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice
 58. Nr. 927/2016 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 59. G Nr. 978/2015 din 16 decembrie 2015privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale
 60. Nr. 50/2015 din 28 ianuarie 2015privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi
 61. Nr. 118/2014 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 62. Nr. 430/2008 din 16 aprilie 2008pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 63. G Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
 64. Nr. 548/2017 din 27 iulie 2017privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist
 65. HG nr. 989/2014– actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 – protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 66. Legea 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
 67. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate din 25.08.2016-emitent Ministerul Sănătății
 68. Constituția României, republicată;
 69. Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare;
 70. Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, cu modificările ulterioare
 71. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 72. Legea asistenței sociale 292/2011, cu modificările  ulterioare;
 73. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 74. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 75. Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;
 76. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 77. Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările ulterioare;
 78. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare;
 79. Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată;
 80. Hotărârea Guvenului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările și completările ulterioare;
 81. Hotărârea Guvenului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
 82. Hotărârea Guvenului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituționala privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;
 83. Hotărârea Guvenului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 84. Hotărârea Guvenului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat;
 85. Hotărârea Guvenului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu completările ulterioare;
 86. Hotărârea Guvenului nr. 1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;
 87. Hotărârea Guvenului 1434/2004privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 88. ORDIN 1305/17.11.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
 89. Ordinul ministrului educației naționale nr. 3071/2013 privind aprobarea Conținutului educativ pentru intervenție timpurie antepreșcolară destinat copiilor cu deficiențe senzoriale multiple/ surdocecitate.
 90. Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat;
 91. Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5574/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, cu modificările ulterioare;
 92. Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5575/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/ clase în spitale;
 93. Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale 1106/2011 pentru constituirea Registrelor electronice privind persoanele cu handicap;
 94. Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3851/2010 cu privire la aprobarea Reperelor Fundamentale în Învățarea și Dezvoltarea Timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;
 95. Ordinul ministrului sănătății nr. 1222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală, cu modificările ulterioare;
 96. Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;
 97. Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;
 98. Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială/ persoane cu atribuții de asistență socială, în domeniul protecției drepturilor copilului;
 99. Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 197/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor medicale de orientare școlar-profesională.
 100. Ordinul Nr. 5086/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de grupe/clase in spitale.
 101. Legea nr. 58/2022 pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 18 martie 2022. Formă aplicabilă la zi, 22 martie 2022.
 102. Ordinul Nr. 4532/2020 din 15 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021.

 ART. I Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă pentru elevii cu CES;

 1. Ordinul nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora. Termenul de valabilitate al C.H.

 În 2022, au avut loc schimbări legislative care au vizat cuantumul sumelor acordate copiilor cu CES, prevederi valabile pentru anul școlar 2022-2023.

 1. Legea nr. 143 din 20 mai 2022, pentru modificarea și completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea unor măsuri de asistență sociala, stabileste cuantumul minim al alocatiei de hrana, pentru anul 2022, la 22 lei/luna.
 2. Legea nr. 191 din 28 iunie 2022, pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, schimbă articolul din legea veche privind majorarea cu alin. (3): În cazul copiilor cu dizabilități încadrați în grad de handicap, pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială în condițiile legii, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) ( n.red alocatia de hrana si cazarmamanet) se majorează cu 50%;
 3. Hotărârea 838 din 29 iunie 2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale

De precizat că, cuantumul nu mai fusese modificat din 2014. Astfel, prin această hotărâre s-a abrogat Hotararea de Guvern nr. 904 din 15 octombrie 2014.

 

Implică-te AZI!
Vino să evoluăm împreună și ajută-ne să schimbăm percepția societății asupra neurodiversității. În schimb, vei descoperi un univers special, de o sinceritate și o naturalețe absolute, talente ieșite din comun și o percepție unică asupra vieții.

Legislație relevantă

Sprijiniți activitatea Centrului de Resurse și Referință în Autism „Micul Prinț“ Bistrița

Există multe modalități de a te implica în comunitatea autismului. Fie că este vorba de sprijinirea unei inițiative cruciale, de participarea la un eveniment, de a deveni membru  sau de a face o donație, Asociația AUTISM Europa este legătura ta pentru a face diferența.

Vreau să donez:

Fii la curent cu toate lucrurile grozave pe care le facem